วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรไม่แสดงหากำไรหลักของไทยในจีนที่โดดเด่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในจีนและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการเชิงพาณิชย์ ระหว่างไทยและจีน 
  2.  สานสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องของไทย จีน และนานาชาติ  
  3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหอฯ และระหว่างสมาชิกกับเครือข่ายให้เกิด ความสมานฉันท์ 
  4. เสริมสร้างความเป็นพันธมิตรกับองค์กรภายนอก บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วม
  5. รังสรรค์กิจกรรม/ โครงการแก่สมาชิกและเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ และครบวงจร โดยริเริ่มกิจกรรม/โครงการ /กลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นประจำทุกปี 
  6. พัฒนาความชำนาญของบุคลากรภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจไทย-จีนSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial